Ni možnosti za objavo komentarja

Kako izbrati dobrega inštruktorja potapljanja

Izbira ustreznega inštruktorja za nekoga, ki se ni še nikoli potapljal z jeklenko, ni lahka, pa vendar zelo pomembna naloga. Potencialni tečajnik običajno ne pozna drugih kriterijev pri izbiri tečaja kot sta cena in čas. Običajno želi opraviti tečaj najhitreje in najceneje. Seveda pri tem pozablja, da bo od znanja in veščin, ki jih bo osvojil na tečaju, odvisno njegovo življenje. Prav zato naj navedemo nekaj napotkov, ki bodo olajšali izbiro med mnogimi ponudniki potapljaških tečajev na trgu.

Prvi potop po opravljenem začetnem tečaju bi moral biti za potapljača zanimiva, pozitivna izkušnja. Seveda se pred potopom lahko pojavi manjša nervoza ali trema, sicer pa mora biti potapljač prepričan, da so njegova na novo pridobljena znanja ustrezna. Stopnja potapljačeve samozavesti je, poleg človekovega karakterja, v največji meri odvisna od kakovosti opravljenega tečaja. Prav ta samozavest lahko odloča o tem ali bo tak potapljač užival v prihodnjih potopih ali pa si nikoli več ne bo nadel jeklenk na hrbet, zato mora bodoči tečajnik narediti vse kar je v njegovi moči, da izbere tak tečaj in inštruktorja, ki mu bosta lahko omogočila varne, pogoste in udobne potope v prihodnosti.

INŠTRUKTORJI IN POTAPLJAŠKE ŠOLE
Na trgu se pojavljajo različni potapljaški klubi, podjetja in posamezniki ki nudijo potapljaška izobraževanja. Vsak od njih si je moral pridobiti licenco – dovoljenje za organizacijo tečajev in s tem možnost izdaje potapljaških izkaznic. Licenco so pridobili pri različnih potapljaških šolah – šolah rekreativnega potapljanja, ki jih je zadnje čase po svetu vse več. Naštejmo nekaj najbolj razširjenih: PADI, CMAS, SSI, PSS, GUE, BSAC, NAUI,… Vsaka od naštetih ima svoje standarde, ki bolj ali manj natančno predpisujejo pravila katerih se morajo držati tako inštruktorji, kot tudi tečajniki in naj bi se jih držali tudi potapljači, ki so pridobili njihovo potapljaško izkaznico. Standardi predpisujejo katero snov morajo inštruktorji tečajnikom podati, katere veščine mora tečajnik obvladati, na kakšen način se preverja znanje, maksimalno število udeležencev,… Seveda se standardi različnih šol med seboj zelo razlikujejo in dostikrat je težko reči kateri so boljši in kateri slabši. Nekateri so bolj liberalni od drugih, nekateri bolj primerni za določena okolja in določene vrste potapljanja. Da je izbor ustreznega tečaja še težji, se je potrebno odločiti za eno od naštetih potapljaških šol in še inštruktorja ki poučuje po programu določene šole. Izbira šole je pomembna, saj vsaka predpisuje minimalna znanja, ki jih mora potapljač osvojiti, da uspešno zaključi tečaj. Vsekakor pa je bolj pomembna izbira inštruktorja, saj je bolje imeti dobrega inštruktorja ki poučuje po ne najboljšem programu, kot slabega inštruktorja, ki poučuje po dobrem programu (če šola to omogoča).

CENA NI VSE
Vse prepogosto se bodoči tečajniki odločajo za tečaj le na podlagi cene tečaja včasih pa še na podlagi njegovega trajanja. Nekateri sprašujejo tudi kaj ta cena vključuje in pričakujejo, da cena tečaja vključuje vse od knjige, logbooka, do izposoje opreme in izdaje izkaznice.

Cilj potencialnih študentov mora biti, da dobijo čimveč za svoj denar. To ne sme pomeniti le čimveč v materialnem smislu besede, ampak predvsem v smislu znanja, izkušenj in vaj.

Zelo pomemben del dobrega te čaja je kakovost in koli čina informacij, ki jih inštruktor posreduje te čajniku. Bodo či te čajnik naj zato poizve kaj se bo na te čaju nau čil, v kako podrobno in v kakšnem časovnem obdobju. Pozanimajo naj se, kaj lahko pri čakujejo po koncu te čaja in na podlagi inštruktorjevih odgovorov ocenimo ali je te čaj usmerjen bolj k čim višjemu nivoju znanja, ali le k nižji ceni te čaja.

Eden od pomembnih podatkov je prav gotovo število potopov, ki jih je inštruktor opravil. Ve čje ko je število potopov in bolj razli čni kot so, ve č znanja lahko vnese v te čaj.Pomembna je tudi inštruktorjeva komunikativnost. Mnogi dobri potaplja či namre č niso dovolj komunikativni in zato težko kvalitetno posredujejo znanje. Inštruktor lahko razlaga potapljanje ure in ure, pa vendar te čajnik marsi česa ne more popolnoma razumeti, dokler stvari ne poizkusi v vodi. Zato je “vodni” del te čaja najbolj pomemben. Bodo či te čajniki naj se pozanimajo koliko te čaj vsebuje predavanj in koliko časa bodo v vodi. Dolžina in temeljitost te čaja mo čno vplivata na varnost in udobje potaplja ča med potopi, ki jih opravi po koncu te čaja. Med te čajem bo inštruktor v vodi demonstriral dolo čene veš čine, nato pa jih bodo te čajniki poizkušali ponoviti. Na mnogih te čajih se dolo čena veš čina poizkusi izvesti le enkrat v bazenu, nato pa še enkrat v morju in s tem se dokaže da te čajnik dolo čeno veš čino obvlada. Veš čino v resnici obvladamo šele tedaj, ko jo ve čkrat izvedemo v neugodnejših pogojih. Med daljšimi in obsežnejšimi te čaji ima te čajnik na voljo ve č časa za obvladanje življenjsko pomembnih veš čin. V primeru, da te veš čine ne bodo dobro obvladane se lahko zgodi da te čajnikova potapljaška kariera ne bo dovolj dolga, da bi lahko pridobil ustrezne izkušnje.

Seveda se je potrebno zavedati da daljši in obširnejši te čaji stanejo več in v veščine ki so namenjene ohranjanju življenja pod vodo je vredno investirati tako čas kot tudi denar.

Nekateri te čajniki so prepri čani da morajo po te čaju prejeti potapljaško izkaznico, kot potrdilo o opravljenem te čaju. Menijo da jo morajo dobiti, ker so jo pla čali, resnica pa je taka, da si je kartico potrebno prislužiti. Tudi mnenje nekaterih inštruktorjev je tako, da je škodljivo za njihov posel če ne izdajo oz. odobrijo izdaje potapljaške izkaznice vsakemu te čajniku. Resnica pa je prav nasprotna. Inštruktor, ki izda te čajniku izkaznico kljub temu, da le ta ni obvladal potrebnih veš čin v vodi in ni osvojil potrebnega znanja, mu dela precej slabo uslugo, saj s tem ogroža njegovo življenje in življenje njegovih bodočih sopotapljačev.

Tako se v časih zgodi da na višjih ali celo tehni čnih stopnjah potapljanja sre čamo te čajnike, ki ne znajo zadovoljivo izprazniti vode iz maske, ali katere od drugih osnovnih veš čin. V primeru da potaplja č ne osvoji ustreznega znanja in ne dobi dovolj prakse, bo v vodi ogrožen, ker ne bo obvladal veš čin, da se reši iz dolo čenih težavnih situacij. Poleg tega te čajnik pla ča inštruktorja zato, da ga bo le ta nau čil dolo čenih veš čin in zato mora pri čakovati, da bo dobil to, za kar je pla čal. Seveda mora te čajnik imeti ustrezen interes in željo da se nau či, v časih pa tudi ustrezno vztrajnost če ima pri kateri od vaj več težav.

Te čajnik mora najti pravega inštruktorja, te čaj z dobro vsebino, ustrezno opremo, in vložiti kar precej napora in volje če želi obvladati vse potrebne veš čine in si pridobiti potapljaško izkaznico.

Čas ki ga porabi za poizvedovanje o razli čnih inštruktorjih in te čajih je dobra naložba v to, da se bo po te čaju dobro po čutil v vodi, predvsem pa se bo varneje potapljal.

Comments are closed.